תנאי שימוש

 1. אנו מודים לך (להלן: "הגולש") על בחירתך להיכנס לאתרנו, www.japanknowledge.co.il (להלן: "האתר"). בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, וכן ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים (להלן: "השירותים").
 2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן. תנאי השימוש במידע, ובנתונים באתר נוצרו לעיון מבקרי האתר, והסכמה על תנאים אלה, הינה תנאי מוקדם והכרחי לגלישה באתר זה. אין כל התחייבות חוזית ו/או אחרת ביןJapan Knowledge (להלן: "JK") ובין הגולש, ועצם השימוש באתר אינו יוצר קשר משפטי כלשהו בין האתר ו/או JK לבין הגולש. למען הסר ספק, תנאי השימוש אינם חלים על אתרים אחרים אף אם באתר יהיו קישורים (links) לאתרים אלה.
 3. תיאור השירות של האתר: האתר מכיל נתונים לגבי פעילותה של JK ושירותים שהיא מעניקה בתחומים שונים כגון: הרצאות, קורסים, תרגומים ועוד. האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע ממגוון השירותים המוצעים בו מעת לעת לפי שיקוליו הבלעדיים.
 4. פרטיות: גולש שמסר את פרטיו באתר מסכים בזאת לקבל עדכונים ו/או מידע רלבנטי בדואר אלקטרוני הנשלח אליו ע"י האתר, ומטעם JK. JK לא תמסור פרטים אישיים של הגולשים באתר לאף גורם שלישי.
  לענין זה, אין הגולש רשאי לכלול בפרטים האישיים שמסר מספר טלפון ו/או כתובת ו/או כתובת אלקטרונית שאיננה נכונה ו/או להטעות אחרים לעניין זהות השולח.
 5. קניין רוחני: JK הינה הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות באתר. השירות כולל את כל החומר שיש לגביו זכויות יוצרים והקניין הרוחני לרבות שמות וסימנים מסחריים, עיצוב, מידע טכנולוגי, תוכן, תצלומים, גרפיקה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניו באמצעות האתר ו/או מפרסמים מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בהם עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הגולש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, לשחזר, להציג בפומבי, למכור, או לעשות שימוש מסחרי ו/או ציבורי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ מידע הכלול באתר, או חלקים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי (אלקטרוני, אופטי או מכאני) לרבות צילום והקלטה, ללא אישור בכתב מהאתר. הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים והקניין הרוחני כאמור שייכים ל- JK בלבד.
 6. סימני מסחר: סימן המסחר של JK והמוצרים המופיעים באתר שייכים ל- JK בלבד.
 7. אחריות והגבלת אחריות: הגולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי בנתונים הכלולים באתר עלולים להיות חסרים כלשהם או טעויות וכי ל-JK לא תהיה כל אחריות או חבות כלשהי בגין השימוש שיעשה הגולש בנתונים המופיעים באתר וכן בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בהם במישרין או בעקיפין. השימוש שיעשה במידע ע"י הגולש הוא על אחריות הגולש בלבד.
 8. דין ומקום שיפוט: על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר ו/או מהשימוש בו הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 9. עדכון: JK שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא צורך להודיע על כך מראש וללא קבלת הסכמת הגולש. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות הקישור לתנאי שימוש.
(*) תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות הקריאה בלבד, אולם הם מיועדים כמובן לנשים ולגברים כאחד.